QSL

Radio Japan

japan

1960

R Japan front 1960

R Japan back 1960

1960

R Japan front 1969

R Japan back 1969